0(0)

การพัฒนาคุณภาพงาน ด้วยกิจกรรม QCC

  • โดย Aj.Man
  • ระดับคอร์ส: ทุกระดับ

คำอธิบาย

การควบคุมคุณภาพการทำงาน ตลอดจนการพัฒนางานให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น สามารถดำเนินการได้หลายกิจกรรม หนึ่งในนั้นคือ “การพัฒนาคุณภาพงานด้วยกิจกรรม QCC” หรือ Quality Control Circle

ซึ่งใช้กันแพร่หลายในหลากหลายองค์กร QCC เป็นกิจกรรมการพัฒนางานแบบ Bottom up Activity เป็นทางเลือกหน่ึงของเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ความสำคัญต่อความรู้ความสามารถของพนักงานทุกคนทุกระดับ ที่ร่วมคิด ร่วมทำ

การปรับปรุงงาน อันนำไปสู่ความภาคภูมิใจการสร้างขวัญ และกาลังใจในการทำงาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน และพัฒนาตนเอง โดยเกิดจากการเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน ตั้งแต่ผู้บริหาร จนถึงพนักงานปฏิบัติการ เกิดการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และหากสามารถทำให้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานด้วยกิจกรรม QCC เป็นส่วนหนึ่งของการทางานตามปกติ องค์กรก็สามารถสร้างประโยชน์กลับคืนได้อย่างมากมาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

15 บทเรียน01h 10m 52s

การพัฒนาคุณภาพงาน ด้วยกิจกรรม QCC

01. เกริ่นนำ00:06:29
02. แนวคิดการปรับปรุงงาน00:04:16
03. เป้าหมายในการปรับปรุงงาน00:02:03
04. ทำไมต้อง QCC00:07:07
05. เนื้อหา QCC00:04:12
06. ขั้นตอนการปรับปรุงงานตามแนวทาง QCC00:02:38
07. ขั้นตอนที่ 1 การจัดตั้งกลุ่ม00:03:35
08. ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาปัญหา00:10:25
09. ขั้นตอนที่ 3 กำหนดเป้าหมาย00:03:32
10. ขั้นตอนที่ 4 สำรวจสภาพปัญหาค้นหาสาเหตุ00:06:46
11. ขั้นตอนที่ 5 จัดทำแผนการดำเนินการ00:01:30
12. ขั้นตอนที่ 6 ดำเนินการแก้ไขตามวงจร PDCA00:04:29
13. ตัวอย่างการนำ QCC ไปใช้งาน00:03:09
14. ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผล กำหนดเป็นมาตรฐาน00:01:50
15. 10 แนวทางการกำหนดหัวข้อ00:08:51

About the instructor

0 (0 ดาว)

2 คอร์ส

6 ผู้เรียน

1,290 ฿

ไคเซ็นแมน เว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดไคเซ็น การพัฒนาคน การพัฒนางาน
รับจัดฝึกอบรม พร้อม wordshop ตามหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ

Follow me

Facebook Pagelike Widget