5 ปัจจัยของความสำเร็จของกิจกรรมไคเซ็น

1.“ผู้บริหารระดับสูง”
– ต้องเอาจริง! จริงจัง กัดไม่ปล่อย
– สนับสนุนทุกรูปแบบ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
– มอบรางวัลด้วยตนเอง สนับสนุนงบประมาณ
– พูดให้กำลังใจในที่ประชุม
– ยึดปรัชญา “หัวไม่ส่าย หางไม่กระดิก”

2. “หัวหน้างาน”
– ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี คือมีความคิดในการพัฒนาและปรับปรุงงานอยู่เสมอ
– ให้ข้อเสนอแนะลูกน้องได้
– เปิดโอกาสให้ลูกน้องได้รับความรู้เรื่องไคเซ็นอย่างเต็มที่
– ห้าม “บล็อก บี้ บลั๊ฟ เบลม หรือเบิ้ล” ไอเดียหรือความคิดของพนักงาน
– ที่สำคัญ “ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง” หัวหน้าต้องทำการปรับปรุงงานให้ลูกน้องเห็นเป็นตัวอย่าง
– สนับสนุนกิจกรรมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ บางฝ่ายบางแผนกหัวหน้างานถึงขนาดควักเงินตัวเองเลี้ยงข้าวลูกน้องมาแล้วถ้าผลงานไคเซ็นในฝ่ายทะลุเป้า

3. “พนักงาน”
– ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการปรับปรุงและพัฒนางาน
– มองเห็นประโยชน์ของการปรับปรุงงาน
– มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าลงมือทำ ยอมรับความล้มเหลว
– มีความอดทน เมื่อไม่ได้ผลต้องปรับปรุงต่อ ห้ามหยุด
– ไม่ยึดติดกับกระบวนการทำงานในอดีต ยอมรับว่างานมีปัญหา
– คิดว่าทุกอย่างสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ และทำงานเป็นทีมได้ดี
– พัฒนางานเพื่องาน อย่าทำเพื่อรางวัล

4. “ทำกิจกรรมไคเซ็นให้เป็นระบบ”
– คือ ลำพังแค่การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดไคเซ็นแก่บุคลากร เท่านี้ไม่พอ ต้องทำอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน
– มีหน่วยงานหรือกรรมการรับผิดชอบ
– มีตัวชี้วัดความสำเร็จ
– มีการอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
– มีกระบวนการรับส่งผลงาน
– มีแบบฟอร์ม มีฐานข้อมูลไคเซ็น
– มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบ
– จัดกิจกรรมและการประกวดอย่างต่อเนื่อง
– สร้างแรงจูงใจด้วยระบบรางวัลทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
– เชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ๆ ได้ เช่น เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี หรือการเลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่ง และเชื่อมโยงกับระบบการจัดการความรู้ เป็นต้น

5. “ทีมส่งเสริม”
– ต้องมีทีมที่คอยจัดกิจกรรม ทำสื่อ และกระตุ้นทุกรูปแบบ ไม่งั้นไคเซ็นเหี่ยวเฉาแน่นอน
– หาทีมที่กรีดเลือดออกมาแล้ว มีคำว่า “ไคเซ็น” อยู่ใน DNA เท่านั้น ถ้าไม่ใช่ไม่ต้องเอามา

องค์กรไหนทำทั้ง 5 ข้ออยู่แล้ว ก็ให้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับ
___________________